Pulstavlor och daglig styrning

Pulsmöten är ett effektivt sätt att förbättra kommunikationen och öka transparensen i teamet. Boards on Fires digitala pulstavlor hjälper er att snabbt identifiera problem och fördela arbetsuppgifter. Hur ligger vi till? Vad behöver göras? Vem ska göra det? Boka en gratis demo så visar vi hur!

Pulsmöte på Heidelberg Materials fabrik i Vislanda.?fit=crop&ar=16:10&w=900

  • Fånga avvikelser
  • Visualisera KPI:er
  • Öka engagemang

Boka en demo

Name

Ange en giltig epost.

Telefon är ett obligatoriskt fält.

Assa
Atea
Balco
Bilbolaget
Heidelberg Materials
Hitachi
Holtab
Komatsu
Micropower Group
Moelven
Nordic Nest
Scapa
Systemair
Tarkett
Väderstad
Willo

Pulsmöte i Boards on Fire

Vad är en pulstavla för daglig styrning? Och vilken funktion fyller pulsmöten i en verksamhet? Pulsmöten är av flera anledningar ett populärt arbetssätt inom många olika verksamheter och branscher. Kortfattat syftar pulsmötet till att hjälpa verksamheten att uppnå sina mål. En kort avstämning som görs med jämna mellanrum (därav puls) där exempelvis ett team, en avdelning eller annan arbetsgrupp följer upp vad som gjorts sedan förra mötet, vad som ska göras fram till nästa möte, de fångar upp eventuella avvikelser och fattar snabba beslut om hur de ska hanteras.

Daglig styrning = daglig puls

Många håller sina pulsmöten dagligen och därför kallas pulsen ofta för daglig styrning. Oavsett hur ofta pulsmötet hålls är det viktigt att deltagarna är förberedda, all relevant information är uppdaterad före pulsmötet och att en överenskommen tidssatt agenda följs kontinuerligt vid varje möte. Då undviker man att sväva ut i onödiga diskussioner och kan istället fokusera på att lyfta upp avvikelser och fatta beslut kring aktiviteter som behöver genomföras.

Enklare pulstavla i Boards on Fire med timer, klocka, gröna korset och aktiviteter.

Det är förstås viktigt att pulstavlans innehåll anpassas efter relevanta mål, nyckeltal och områden som gäller just den del av verksamheten som pulsas. I Boards on Fire funkar det fint att utveckla pulstavlan efterhand som pulsstrukturen finslipas. Ovan är ett exempel på en enkel ”introtavla” med några få komponenter. En mötestimer, gröna korset för att följa upp tillbud och olyckor, en aktivitetslista för att planera hur avvikelser ska åtgärdas och text- och bildkomponenter för att dela information om viktiga saker som är på gång.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.

Pulsmöten på alla nivåer

Rätt utfört är pulsmöten ett utmärkt verktyg för att skapa delaktighet och öka arbetsglädjen bland samtliga medarbetare. Ett pulsmöte ger förutsättningar för en bra dialog inom teamet. Men pulsmöten bör hållas på alla nivåer i organisationen så att viktig information kan eskaleras från ett team vidare till exempelvis avdelningsnivå eller hela vägen till ledningsgruppen. Om teamet stöter på ett problem vid sitt pulsmöte som ligger utanför deras mandat kan det flyttas vidare till ledningens pulsmöte för beslut. I Boards on Fire digitala pulstavlor kan informationen flöda automatiskt mellan de olika nivåerna i pulsstrukturen.

Pulstavlans innehåll (en digital pulstavla såklart)

Pulsmötet hålls stående kring pulstavlan, givetvis en digital pulstavla om du frågar oss på Boards on Fire. Pulstavlan ska visualisera aktuell status så att alla medarbetare får en uppdaterad, gemensam bild av läget. För att informationen på pulstavlan ska vara relevant bör den på ett tydligt vis vara kopplad till de mål som är satta för just den delen av verksamheten.

Det kan vara uppföljning av hälsa, säkerhet och bemanning. Nyckeltal för kvalitet, produktion, leverans, omkostnader och så vidare. På pulstavlan förs exempelvis målvärden eller börvärden för de olika områdena upp och jämförs med faktiskt utfall. Vid pulsmötet följer deltagarna upp utfallet och lyfter de avvikelser som uppstått och hur de ska hanteras. Det bör därför finnas med någon form av beslutslogg på pulstavlan och en aktivitetslista som anger vilka aktiviteter som ska utföras, vem som är ansvarig och när aktiviteten ska vara genomförd.

Koppling till ständiga förbättringar

Det är också bra om det finns en direkt koppling från pulstavlan till förbättringsarbetet så att man enkelt även kan generera en förbättringsaktivitet utifrån de avvikelser som lyfts fram på pulsmötet. I Boards on Fire är den kopplingen enkel att sätta upp från vilken tavla som helst på alla nivåer i pulsstrukturen.

Pulstavla för daglig ledning i Boards on Fire med olika komponenter för HSE, aktiviteter, bemanning med mera.

En mer omfattande pulstavla i Boards on Fire kan se ut som ovan. Här har vi lagt till komponenter för produktionsuppföljning, hastighetsmätare som visar nuläge när det gäller bland annat  kvalitet och leveransprecision, bemanningsläget för avdelningen, koppling till affärssystemet för ekonomiska nyckeltal och en koppling tll Boards on Fires modul för förbättringsarbete.

Upptäck mer