PDCA – Plan-Do-Check-Act

Med hjälp av PDCA-cykeln i Boards on Fire skapar ni en kultur av ständig förbättring. Optimera produktionen, minska slöseri och förbättra kvaliteten på produkter och processer. Boka en demo så visar vi hur!

PDCA-cykeln i Boards on Fire?fit=crop&ar=16:10&w=900
 • Optimera produktion
 • Förbättra kvalitet
 • Minska slöseri

Boka gratis demo av PDCA!

Name

Ange en giltig epost.

Telefon är ett obligatoriskt fält.

Assa
Atea
Balco
Bilbolaget
Heidelberg Materials
Hitachi
Holtab
Komatsu
Micropower Group
Moelven
Nordic Nest
Scapa
Systemair
Tarkett
Väderstad
Willo

PDCA i Boards on Fire

I Boards on Fire finns PDCA med som ett verktyg i förbättringsmodulen som du kan jobba med helt frisående eller i kombination med exempelvis pulstavlor eller andra delar av vår plattform. Du kan använda metoden på exempelvis förbättringsarbeten, projekt eller förändringsaktiviteter i verksamheten.

Skapa deluppgifter för varje steg i PDCA-cykeln, delegera dem till medarbetare och planera slutdatum. Följ upp klarmarkera varje uppgift och steg efterhand. Du kan enkelt överblicka alla planerade, pågående och genomförda PDCA-aktiviteter för en specifik del av verksamheten och visualisera framdriften för berörda medarbetare.

PDCA-aktiviteter överblick i Boards on Fire.

PDCA – en metod i fyra steg

PDCA står för "Plan-Do-Check-Act" och är en iterativ fyra-stegs metod för ständiga förbättringar i processer och produkter. PDCA används ofta inom kvalitetshantering och för genomförande av förändringsinitiativ. Här är en kortfattad genomgång av de fyra stegen:

 1. Plan: I detta steg identifieras ett problem eller en möjlighet, och en plan upprättas för att ta itu med det. Det innebär att sätta upp mål, analysera den aktuella situationen, och besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.

 2. Do: Här genomförs den planerade åtgärden, oftast i liten skala för att testa om det fungerar. Det är ett slags pilotfas där man kan se effekten av de förändringar som gjorts.

 3. Check: I detta steg analyseras och utvärderas resultaten av den åtgärd som vidtagits. Detta kan göras genom att jämföra de faktiska resultaten med de förväntade resultaten för att se om målen uppnåddes.

 4. Act: Om resultaten är positiva och önskvärda, standardiseras de nya metoderna och implementeras i större skala. Om resultaten inte uppfyllde förväntningarna, går man tillbaka till planeringssteget för att identifiera vad som gick fel och hur det kan korrigeras.

Målet med PDCA-cykeln är att ständigt förbättra processer genom att upprepa dessa steg och därmed fånga upp och åtgärda problem eller ineffektiviteter kontinuerligt.

Gratis webbdemo

Vi kan berätta allt om Boards on Fire. Men det är enklare att visa. En snabb webbdemo ger dig grunderna i våra lösningar.

PDCA inom tillverkningsindustrin

Inom tillverkningsindustrin används PDCA-cykeln (Plan-Do-Check-Act) ofta som ett verktyg för att förbättra både produktkvalitet och produktionsprocesser. Eftersom tillverkningsprocesser ofta är komplexa och innefattar flera olika steg, kan små ineffektiviteter eller fel leda till stora produktionsstörningar eller kvalitetsbrister. Genom att använda PDCA skapar ni förutsättningar att systematiskt identifiera, analysera, och åtgärda dessa problem.

Här är några exempel på hur PDCA kan tillämpas inom tillverkningsindustrin:

 1. Plan

  • Problemidentifiering: En maskin producerar en högre andel defekta delar än acceptabelt.
  • Mål: Minska antalet defekta delar med 50% inom de närmaste tre månaderna.
  • Analys: Teamet analyserar produktionsdata, genomför rotorsaksanalys och identifierar potentiella orsaker till defekterna.
  • Åtgärdsplan: Baserat på analysen bestämmer teamet sig för att justera maskininställningarna och ge ytterligare utbildning till operatörerna.
 2. Do

  • Pilot: Innan man gör stora förändringar i processen, kan en pilot genomföras där de nya inställningarna testas under en kort tid.
  • Utbildning: Operatörer utbildas i de nya inställningarna och hur de bör övervaka processen.
 3. Check

  • Datainsamling: Teamet samlar in data om antalet defekta delar efter de förändrade inställningarna.
  • Analys: Data jämförs med den tidigare prestandan och med de uppsatta målen.
  • Utvärdering: Teamet utvärderar om förändringarna ledde till förbättringar eller om det finns andra aspekter som behöver övervägas.
 4. Act

  • Standardisering: Om förändringarna visar sig vara framgångsrika, blir de nya inställningarna och utbildningsprocedurerna standard för den aktuella maskinen.
  • Iterering: Om de uppsatta målen inte uppnåddes, går teamet tillbaka till "Plan"-steget för att göra ytterligare justeringar eller identifiera andra potentiella förbättringsområden.

Upptäck mer